5. Les tècniques digitals

Icona iDevice Les tècniques digitals en el disseny, manipulació i creació d'imatges

La imatge digital és una imatge electrònica formulada mitjançant un codi que l'ordinador comprén.

Podem parlar de dos tipus d'imatges digitals:

- Imatges vectorials: estan formades per línies que resulten d'operacions matemàtiques (vectors) i són utilitzades en múltiples aplicacions relacionades amb disseny gràfic, arquitectura, enginyeria...

- Imatges en mapa de bits: estan formades per punts i suposen la base de la tecnologia fotogràfica digital. Cada un d'aquests punts s'anomena pixel. Com més densitat de pixels hi hagi en una imatge, més qualitat tendrà ( resolució)