Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

 

Exercicis de formulació orgànica

1. Escriu totes les fórmules dels hidrocarburs saturats, de cadena lineal i ramificats, que tenen com a fórmula molecular condensada:
                          a) C3H8 b) C4H10 c) C5H12 d) C6H14

2. Fes el mateix de l’exercici anterior però aquesta vegada amb hidrocarburs que tenguin un doble enllaç o bé que siguin cíclics (poden tenir ramificacions):
                         a) C3H6 b) C4H8 c) C6H12

3. Formula els següents hidrocarburs ramificats:
                          a) 4,5-dietil-2,2-dimetilundecà b) 2,3-dimetil-5-propildecà c) 2,3,4-trimetilpentà
                          d) 4-etil-3,3-dimetilheptà e) 2,2,3,3,4-pentametilhexà

4.  Posa nom als següents composts. (ajuda general)

formula1.gif (1274 bytes)
solució

formula10.gif (612 bytes)
solució
 

formula15.gif (735 bytes)
solució
formula14.gif (389 bytes)

solució


formula2.gif (367 bytes)
solució
formula3.gif (581 bytes)
solució


formula16.gif (396 bytes)
solució
formula5.gif (272 bytes)
solució


formula6.gif (365 bytes)
solució
formula7.gif (342 bytes)
solució


formula8.gif (405 bytes)
solució
formula9.gif (392 bytes)
solució


formula11.gif (477 bytes)
solució
formula13.gif (446 bytes)
solució


formula12.gif (275 bytes)
solució
formula4.gif (374 bytes)
solució


formula17.gif (433 bytes)
solució
formula18.gif (513 bytes)
solució


formula19.gif (443 bytes)
solució
formula20.gif (461 bytes)
solució


formula21.gif (264 bytes)
solució
formula22.gif (437 bytes)
solució