Oferta educativa

 ASSIGNATURES

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

 Matemàtiques Acadèmiques

Dues de les següents:

 Biologia i Geologia

 Física i Química (en català o en anglès)

 Economia

 Llatí

 Matemàtiques Aplicades

Dues de les següents:

 Ciències Aplicades a FP

 Iniciació a l'Activitat Empresarial

 Tecnologia

 

Una de les següents:

 Alemany

 Educació Plàstica i Visual

 Francés

 Música

 Tecnologia 

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

 Introducció a la Filosofia

 Arts Escèniques i Dansa

 Cultura Classica amb llatí

 Cultura Científica

*És possible que algunes d'aquestes matèries no es puguin fer a causa de manca de matrícula o incompatibilitat horària.

 ASSIGNATURES

 Biologia

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglés

 Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades

Tecnologia II (en català o en anglés SSEE)

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

Una de les següents:

 Alemany

 Francés

 Educació Plastica Visual i Audiovisual II

 Cultura Clàssica

 Iniciació a l'Activitat emprenedora i Empresarial

 Música II

*És possible que algunes d'aquestes matèries no es puguin fer a causa de manca de matrícula o incompatibilitat horària.

  ASSIGNATURES

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tecnologia I (en català o en anglés SSEE)

 Tutoria

Dues de les següents:

 Alemany

 Francés

 Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

 Música II

 

  ASSIGNATURES

  Biologia i Geologia

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Educació Plàstica Visual i Audiovisual I

 Música I (en català o en anglès)

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques  Aplicades a les Ciències Socials I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del Món Contemporani

 Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

Cultura Científica o Literatura Universal o Llatí I

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Religió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres

 Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

Economia de l'Empresa

 Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Fonaments de l'Administració i Gestió

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria